Tenkrát v devadesátém

Minule jsme si připomněli první polistopadový tábor u Zbyslavi, který se konal před neuvěřitelnými 30 lety. Aby byl pohled na tuto dobu úplnější, vrátím se dnes i ke zbývajícím měsícům roku 1990. A použiju k tomu již jednou osvědčený způsob. Vypomohu si několika původními dokumenty, především zápisy ze střediskových schůzí. Ty jsou asi nejobjektivnějším svědectvím vzdálené minulosti, která bývá ve vzpomínkám pamětníků často zkreslena vytěsňováním nepohodlným zážitků, nebo naopak nostalgicky přikrášlována.

První polovina roku 1990 proběhla velmi hekticky a částečně improvizovaně. Musely se totiž současně řešit formální záležitosti spojené s obnovou střediska a navrácením klubovny, zajistit vedoucí vznikajících oddílů a další činovníci, byl zahájen nábor dětí a od března začala vlastní výchovná práce v oddílech. Středisko se rovněž zapojilo do různých veřejných aktivit, uskutečnily se úspěšné Dionýsie a připravoval se letní tábor. Více jsem se o tom rozepsal v kronikovém příspěvku před 11 lety. Nyní k tomuto období pouze doplním výsledek prvního bodování v chlapeckém oddíle za měsíc březen 1990, z něhož je patrné, kdo byli znovuzakládající členové Desítky.

V druhé polovině roku středisko postupně přešlo na rutinní styl práce a ten koncem listopadu vyústil ve volbu střediskové rady. Pojďme však zpět do září. První střediskové schůze po prázdninách byly pochopitelně věnovány, kromě jiného, vyhodnocení letního tábora a diskusím o jeho příští podobě. Ze zářijového zápisu je zřejmé, že v této souvislosti zazněly i kritické hlasy, které byly obecně předzvěstí některých budoucích odlišných mezigeneračních názorů na práci s dětmi.

Pravidelným bodem, který se na téma letní tábory opakuje i ve zbytku roku, je nákup dřeva a výroba stanových podsad od pana Čížka (viz např. zápis z 24. října 1990). Tato anabáze byla ukončena dosti dramaticky až v roce následujícím. Ale k tomu se snad dostanu někdy příště.

Ze zápisu ze 14. listopadu 1990 se pak můžeme dozvědět, že se oddíly po jedné chlapecké a jedné dívčí hlídce zúčastnily velké hry ve městě k uctění památky 17. listopadu 1939 a 1989 nebo že se připravuje rádcovcký kurs pod vedením dospělých lektorů z řad členů střediska. Nejdůležitějším bodem této schůze však byl návrh kandidátky pro volbu střediskové rady. Ta byla poté zvolena na střediskovém sněmu 28. listopadu 1990. Průběh a výsledek volby je zaznamenán v příslušném zápisu.

Za zmínku ještě možná stojí chronická a lehce trauamtizující snaha, která se prolínala celým rokem 1990 – podchytit pro práci ve středisku ve větší míře tzv. mladé oldskauty, odchovance z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, a vytvořit z nich omlazený 10. oddíl oldskautů. O tom se píše například v již výše uvedeném říjnovém zápisu. Tato aktivita skončila nezdarem, když na klíčovou schůzku 21. 11. 1990 přišli kromě aktivně pracujícících vedoucích oddílů pouze 4 bývalí členové střediska (viz zápis z 28. listopadu 1990).

Závěrem už jen stručně k zábavnější části střediskové činnosti. Ta byla završena tradičně. V sobotu 8. prosince 1990 odpoledne se konala Mikulášská besídka pro děti a po ní Večer s Mikulášem pro dospělé. Pár postřehů k oběma Mikulášským včetně fotografií obsahuje můj dávnější příspěvek.